Xét nghiệm thông thường có chính xác như xét nghiệm pháp lý?

Kết quả xét nghiệm cho thủ tục thông thường và thủ tục pháp lý là hoàn toàn chính xác như nhau, vì đều theo một quy trình xét nghiệm chung.
Thủ tục xét nghiệm thông thường và thủ tục pháp lý chỉ khác nhau là: Thủ tục pháp lý thì GENTIS chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin liên quan đến cá nhân xét nghiệm ngay từ quá trình lấy mẫu cho đến khi trả kết quả. Còn thủ tục thông thường sẽ chỉ quản lý và kết luận trên các mẫu thực hiện xét nghiệm mà không thể kiểm soát được nguồn gốc mẫu (ví dụ lấy mẫu của anh A nhưng lại khai là của anh B)…

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/7:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2010 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved