Menu
X

Khách có thể yêu cầu cơ quan đứng ra đảm bảo tính pháp lý bảng kết quả khi ra tòa?


Về tính bảo mật nên không được công bố các kết quả đó. Khách hàng muốn được sử dụng cho tòa án thì phải có trưng cầu của Tòa, có nghĩa là tòa án đó chấp nhận kết quả của Công ty. Bảng kết quả của công ty đã từng phục vụ tòa án, đại sứ quán, dân sự khi làm lại giấy khai sinh,… đều đã được chấp nhận. Cũng không thể cho họ xem hồ sơ các kết quả đó vì tính bảo mật.