Hình ảnh kết quả xét nghiệm ADN "KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống"

GENTIS cung cấp ví dụ về hình ảnh kết quả xét nghiệm ADN KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống sẽ giúp quý khách hàng có được cái nhìn tổng quát nhất về bản kết quả của một cuộc xét nghiệm ADN huyết thống. Kết quả xét nghiệm ADN huyết thống với độ chính xác 100% trong trường hợp KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống giúp đưa ra kết luận chính xác không có quan hệ giữa hai người được thực hiện xét nghiệm.

Xét nghiệm ADN huyết thống là gì?

Xét nghiệm ADN huyết thống là xét nghiệm thông qua việc phân tích dữ liệu gen của những người có mẫu trong cuộc xét nghiệm để xác định mối quan hệ huyết thống

Cơ sở khoa học

Khi sinh ra, mỗi người đều có một bộ gen riêng biệt, được thừa hưởng từ 23 nhiễm sắc thể đơn từ cha và 23 nhiễm sắc thể đơn từ mẹ, tạo thành 23 cặp nhiễm sắc thể ít đột biến và truyền lại qua nhiều đời. Thực hiện phân tích ADN có thể giúp xác định được mối quan hệ huyết thống của những người trong cùng một dòng họ qua nhiều đời.

Hình ảnh kết quả xét nghiệm ADN “KHÔNG CÓ” mối quan hệ huyết thống

Kết quả xét nghiệm ADN sẽ chỉ ra số gen lần lượt tại các vị trí tương ứng của những người có mẫu tham gia vào cuộc xét nghiệm. Trên mỗi vị trí, các alen tồn tại thành từng cặp trong đó: Một nửa sẽ được nhận từ cha và một nửa được di truyền từ mẹ. Nếu có sự trùng nhau giữa các alen của những người tham gia vào cuộc xét nghiệm sẽ chứng tỏ rằng có sự cho - nhận các alen trong mẫu xét nghiệm của những người đó. Tùy thuộc vào mỗi mối quan hệ huyết thống cần xác định khác nhau (ông (bà) - cháu, cha (mẹ) - con, anh (chị) - em, cô (dì) - cháu, chú (bác) - cháu,... mà có những cơ sở khoa học khác nhau để tiến hành xét nghiệm.

hình ảnh kết quả xét nghiệm adn

Hình ảnh kết quả xét nghiệm ADN huyết thống thông thường của GENTIS

Kết quả xét nghiệm ADN huyết thống thông thường bao gồm các yếu tố

 • Thông tin của người yêu cầu làm xét nghiệm: Họ và tên, địa chỉ, số CMND, ngày cấp.
 • Thông tin của người tham gia xét nghiệm: Họ và tên, tuổi, loại mẫu, mối quan hệ huyết thống cần xác định, ngày thu mẫu, loại mẫu, ký hiệu mẫu.
 • Thông tin về ký hiệu, bộ kit, hãng xét nghiệm.
 • Bảng kết quả phân tích ADN
 • Kết luận về mối quan hệ, xác suất của mối quan hệ được kết luận.
 • Chữ ký và dấu xác nhận của GENTIS

Phần I - Bảng kết quả sau khi phân tích các mẫu  ADN

Sau khi thực hiện phân tích các mẫu ADN có ký hiệu 11112B và 11112C bằng bộ kit Identifiler - Appliedbiosystems của Mỹ đưa ra kết luận với bảng kết quả.

Nhìn vào kết quả xét nghiệm có thể thấy AMEL xác định giới tính cho mẫu, trong đó mẫu XY là đàn ông (người cha giả định) và XX là nữ (người con). Trong trường hợp này, người con được nhận một nửa nhiễm sắc thể từ người cha và một nửa nhiễm sắc thể của người mẹ.

Trong bảng kết quả xét nghiệm ADN, tại vị trí gen D3S1358 tồn tại 2 giá trị, trong đó 16, 17 từ người cha và 15, 17 từ người con, cho thấy người con đã nhận giá trị 17 từ cha và 15 từ người mẹ.

Đến các vị trí gen khác, trong đó có vị trí gen DIS1656 của người cha giả định có giá trị 11 - 11, của người con là 15 - 17, tại vị trí Penta E của người cha giả định là 7 - 21 và của người con là  10 - 16 và những vị trí tiếp theo được cột Locus gen không trùng đánh dấu “X” cho thấy tại những vị trí đó có giá trị các alen khác nhau. Cho thấy không có sự cho - nhận các alen giữa người cha giả định và người con.

Thông thường, trong bảng kết quả phân tích ADN, nếu có từ 2 giá trị alen không trùng nhau trên 16 locus gen được phân tích sẽ đưa ra kết luận KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống. Tuy nhiên, tại GENTIS, tất cả các xét nghiệm sẽ được tiến hành phân tích trên 24 locus gen để đảm bảo vệ độ chính xác. Trong bảng kết quả này, có 9 vị trí locus không cho giá trị trùng nhau giữa người cha nghi vấn và người con. Điều đó cho thấy tỷ lệ CÓ mối quan hệ huyết thống giữa người cha giả định này với người con là 0%.

Phần II - Kết luận của kết quả xét nghiệm ADN huyết thống

Dựa vào bảng kết quả alen của các mẫu xét nghiệm, Hội đồng khoa học GENTIS sẽ kiểm tra lại một lần nữa trước khi đưa ra kết luận. Kết quả cuối cùng của cuộc xét nghiệm sẽ được kết luận trong trường hợp này là: “Người có mẫu ADN ký hiệu 11112B và người có mẫu ADN kí hiệu 11112C KHÔNG CÓ quan hệ huyết thống Cha - Con”.

Hình ảnh kết quả xét nghiệm ADN cho thủ tục hành chính của GENTIS

Kết quả xét nghiệm ADN cho thủ tục hành chính bao gồm các yếu tố:

 • Thông tin cơ bản của những người có mẫu tham gia xét nghiệm như: Họ và tên, ngày sinh, quan hệ, loại mẫu, số CMND/Hộ chiếu, Nơi sinh, ký hiệu mẫu.
 • Thông tin ký hiệu, bộ kĩ của hãng xét nghiệm tiến hành cuộc xét nghiệm.
 • Kết luận về mối quan hệ huyết thống.
 • Bảng kết quả phân tích ADN.
 • Chữ ký và dấu xác nhận của GENTIS.

Phần I - Kết luận về mối quan hệ huyết thống

Kết luận về mối quan hệ huyết thống sau khi phân tích các mẫu ADN bằng bộ kit PowerPlex Fusion của hãng Promega - Mỹ, GENTIS đưa ra kết quả xét nghiệm với 02 trang, trong đó, trang 01 ghi kết quả: "Căn cứ vào kết quả phân tích ADN, Hội đồng khoa học Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền - GENTIS kết luận: Hai người trên KHÔNG CÓ quan hệ huyết thống: CHA - CON."

hình ảnh kết quả xét nghiệm adn

Phần II - Bảng kết quả sau khi phân tích các mẫu ADN

Sau khi phân tích các mẫu ADN có kí hiệu 11200B và 11200C bằng bộ kit PowerPlex Fusion của hãng Promega - Mỹ đưa ra kết luận cho cuộc xét nghiệm với bảng kết quả tại trang thứ hai.

Từ kết quả xét nghiệm cho thấy AMEL xác định giới tính cho hai mẫu, cả hai người đều mang gen XY là đàn ông. Với cách đọc kết quả việc có hay không trùng các alen trong bảng các locus gen được phân tích cho thấy hai người có mẫu xét nghiệm trong cuộc xét nghiệm này KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống với 8 locus gen không trùng nhau. Việc khẳng định hai người trên KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống với độ chính xác tuyệt đối - 100%.

Với việc không ngừng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống phòng Lab đạt chuẩn quốc tế cũng như không ngừng đào tạo cán bộ, kỹ thuật viên xét nghiệm để đảm bảo tất cả các cuộc xét nghiệm tại GENTIS đều có độ chính xác cao nhất không phân biệt trường hợp có hay không mối quan hệ huyết thống, xét nghiệm ADN thông thường hay cho thủ tục hành chính.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 24/7:

Bài viết khác

DMCA.com Protection Status © Copyright 2010 GENTIS/ ADN. All Rights Reserved